Przejdź do treści

Zasiłek pogrzebowy KRUS – co trzeba wiedzieć?

zasiłek pogrzebowy krus

Zasiłek pogrzebowy z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu związane ze śmiercią między innymi ubezpieczonego lub uprawnionego do emerytury lub renty z tytułu ubezpieczenia. Kwota jednorazowego zasiłku pogrzebowego wynosi cztery tysiące złotych i wypłacana jest w ciągu trzydziestu dni od złożenia przez osobę uprawnioną kompletu dokumentów, w tym prawidłowo wypełnionego wniosku o zasiłek pogrzebowy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zapisy dotyczące Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zostały uregulowane przepisami Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku

(Dz.U. z 2021 r. poz. 266). Zgodnie z Ustawą realizację zadań wynikających z jej zapisów powierzono Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w tym również tych dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu ubezpieczenia.

KRUS zasiłek pogrzebowy

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłek pogrzebowy KRUS przysługuje osobie, która musiała ponieść koszty pogrzebu związane ze śmiercią: ubezpieczonego, uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia, członka rodziny oraz osoby, która w dniu śmierci nie miała co prawda ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu ubezpieczenia, jednak spełniała wymogi konieczne w celu ich przyznania. Zasiłek pogrzebowy z KRUS obejmuje między innymi: małżonka, rodziców i inne osoby przysposabiające, dzieci własne, przysposobione i umieszczone w pieczy zastępczej, rodzeństwo oraz inne osoby nad którymi została ustanowiona opieka prawna. Ponadto, poza wymienionymi członkami rodziny o wypłatę zasiłku pogrzebowego ubiegać mogą się również instytucje, takie jak na przykład: dom pomocy społecznej czy gmina.

Dowiedz się, jak najlepiej ubrać się na pogrzeb, aby czuć się komfortowo, a zarazem elegancko. Wejdź i sprawdź: https://modnywieszak.pl/jak-sie-ubrac-na-pogrzeb.

Zasiłek pogrzebowy KRUS kwota

Począwszy od dnia 1 marca 2011 roku wysokość wypłacanego zasiłku pogrzebowego z KRUS wynosi cztery tysiące złotych.

Podstawą wypłaty roszczenia jest przedstawienie dokumentacji dotyczącej faktycznych kosztów pogrzebu. W przypadku w którym koszty pogrzebu ponosi więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy z KRUS ulega podziałowi pomiędzy te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy z KRUS a odrębne przepisy prawa

W przypadku w którym dochodzi do zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego przysługującego z KRUS oraz regulowanego innymi podstawami prawnymi, zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w oparciu o przepisy odrębne.

Zasiłek pogrzebowy z KRUS – okres w którym można się ubiegać o roszczenie

W przypadku zasiłku pogrzebowego wypłacanego w ramach KRUS, prawo do otrzymania świadczenia wygasa w okresie roku od dnia śmierci osoby, na którą ten zasiłek przysługuje.

Zasiłek pogrzebowy z KRUS okres w którym można się ubiegać o roszczenie, wyjątki

W przypadku w którym z przyczyn obiektywnych takich jak na przykład: późniejsze nieodnalezienie zwłok osoby zmarłej na którą zasiłek pogrzebowy przysługuje, prawo do wypłaty roszczenia mija po upływie roku od dnia pogrzebu. W tej sytuacji konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego niemożność złożenia wniosku w określonym ustawą terminie.

Zasiłek pogrzebowy z KRUS a wymagane dokumenty

Podstawą wypłaty zasiłku pogrzebowego z KRUS jest złożenie odpowiednich dokumentów, w tym wniosku w wypłatę roszczenia, skróconego odpisu aktu zgonu, dokumentacji kosztów związanych z pogrzebem oraz potwierdzających pokrewieństwo lub powinowactwo.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS

Formularz wniosku KRUS SR-26 dotyczący wypłaty zasiłku pogrzebowego KRUS dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej i wymaga uzupełnienia informacji dotyczących danych osoby zmarłej w zakresie ubezpieczenia lub prawa do renty lub emerytury, określenia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, ewentualnej separacji małżeńskiej, danych wnioskodawcy, oświadczenia, że zasiłek nie został wypłacony z innego tytułu oraz wykazu załączonych rachunków dokumentacyjnych koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy KRUS – ile się czeka?

W przypadku prawidłowo wypełnionych, skompletowanych i złożonych w terminie dokumentów, zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od chwili ich złożenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *